Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Provozovatel obchodu: Conshondis s.r.o.

IČ: 25007947

Zapsána: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10999

Sídlo společnosti: Velvety 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou, IČ 25007947, DIČ CZ25007947

Provozovna: Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem.

Kontaktní adresa: Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem.

Korespondenční adresa: Conshondis s.r.o., Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem.

Datová schránka: ym7vxa5

Bankovní spojení: Fio Banka: 2200832644/2010, Komerční banka: 3769860257/0100

Telefonní kontakt: +420 477 477 061, mob. +420 777 211 008

E-mail: info@lacrystale.cz1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.lacrystale.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Conshondis s.r.o) a kupujícího (zákazník). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Conshondis s r.o., vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10999, se sídlem Velvety 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou, IČ 25007947. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod následující částí obchodních podmínek.


2. VYMEZENÍ POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 


Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.


Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů www.lacrystale.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.


Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.


Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.


Kupující je osoba, která se zavazuje věc od prodávajícího převzít a zaplatit za ní kupní cenu.


Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Informace o zboží dostupné na www.lacrystale.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu info@lacrystale.cz, případně telefonicky na tel. +420 477 477 061. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodů www.lacrystale.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky.


3. DODÁNÍ ZBOŽÍ


Objednané zboží doručujeme obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Ve výjimečných případech nebo, pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího.


Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, příp. pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.


Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.


Způsoby dodání:

Doprava: Více informací o Dopravě a jejích cenách najdete zde.

Osobní odběr: Svou objednávku si zdarma můžete osobně vyzvednout v Ústí nad Labem, Tovární 3203/20. Více informací o Osobním odběru najdete zde.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince +420 477 477 061, mob. +420 777 211 008 anebo e-mailem info@lacrystale.cz.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.


Způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží - zboží zaplatíte v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Conshondis s.r.o., Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem. Při osobním odběru v naší provozovně se nedá platit platební kartou;

- platba dobírkou - zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku je požadována vždy platba předem;

- platba bankovním převodem - bezhotovostně převodem na účet č. 2200832644/2010 (Fio Banka).

Více informací o možnostech platby najdete zde.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM


V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty, a to v délce 30 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží přitom níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.


Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 30. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde: PDF | DOC.

Odešlete prosím e-mailem na info@lacrystale.cz a následně přibalte ke zboží.


Zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad: Conshondis s.r.o., Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.


Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 


Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.


Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

Kupující-spotřebitel není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY DODAVATELE/PRODÁVAJÍCÍHO


Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá);

- za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.


V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.


7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA


Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.


Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání dvaceti čtyř měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.


Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

- právo na bezplatnou opravu zboží;

- právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady.

- právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho.

- neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.


8. REKLAMACE (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ)


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Online reklamaci najdete zde.


Formuláře ke stažení:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace): PDF | DOC

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku: PDF | DOC


Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.


Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.


Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.


Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.


Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.


Reklamaci kupujícího-spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.


Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.


Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.


U oprávněné reklamace náleží kupujícímu-spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.


9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).


Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

- prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě;

- osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

- osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího;

- osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti Česká pošta, s.p. z důvodu plnění smlouvy;

- kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu;

- telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.


Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.


Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.


Zasílání obchodních sdělení formou e-mailu.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního e-mailu nebo nám napište e-mail na: info@lacrystale.cz s žádostí o vyřazení.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.lacrystale.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).


Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.


Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. června 2016.


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.


Přejeme Vám příjemný nákup.