Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu LaCrystale.cz od 1.6.2016


Úvodní ustanovení


Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění ke dni 1. 1. 2014 a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).


1. Všeobecná ustanovení


1.1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Conshondis s.r.o., se sídlem Velvety 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou, IČ: 25007947, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupující-spotřebitelé (dále jen „kupující“) na straně druhé.


1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.


1.3. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Conshondis s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Conshondis s.r.o., s.r.o. je přiložen doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství). 


2. Záruční doba


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců.


Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím.


Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu od chvíle, kdy došlo k převzetí zboží do záruční opravy, až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si kupující vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a kupující si ji mohl vyzvednout.


V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.


3. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží
Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo fakturu, důrazně doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat Conshondis s.r.o. k odstranění těchto vad.


V případě kupujícího se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.


4. Neuplatnitelnost záruky


Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:
- vypršením záruční lhůty;
- mechanického poškození, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče;
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem;
- užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání.


Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek, vrátit v původním stavu prodávajícímu.

5. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace


Kupující má právo ve smyslu § 625 o.z. uplatnit reklamaci výrobků přímo u prodávajícího:


1. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
- e-mailem na adresu: reklamace@lacrystale.cz
- poštou či osobně na adrese: Conshondis s.r.o., Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem.
2. Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Conshondis s.r.o., Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem.
3. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

4. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:
- doklad o prodeji zboží (daňový doklad - fakturu);
- kompletní reklamovaný předmět;
- podrobný popis závady a jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit;
- vyplněný formulář "Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)" nebo " Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí ¬ vady výrobku".
5. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
6. Vady odstranitelné: Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.
7. Výměna věci: Reklamace vad zboží, které je v den uplatnění reklamace skladem, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující s prodávající dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Prodávající po dodání náhradního zboží do skladu vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zboží zašle kupujícímu na náklady Conshondis s.r.o. Po dohodě se kupujícím je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.
8. V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň.
Kupující má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.
9. Vady neodstranitelné: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší. Kupující má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.


6. Reklamace zboží poškozeného přepravou


Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal zásilky, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu obalu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození obalu zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. Pracovník pošty nebo kurýrní služby je povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku pošta nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci.


Při dodání balíku přes Česku poštu, podejte reklamaci osobně na kterékoli pobočce ČP ihned po doručení. Zachovejte kompletní balení, včetně výplní. Reklamační řád České pošty.
V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.


7. Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2016. Conshondis s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.
Tento reklamační řád je účinný od 1. června 2016.